Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP
Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door SH.

2. Een Bootcamp is een Programma. De inhoud van iedere Bootcamp of Programma staat op de website van SH.

Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Rittenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.

Zowel door aanschaf van een Rittenkaart, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

SH kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van SH. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het SH toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

SH kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden. De minimum leeftijd van een Deelnemer is 16+ om deel te nemen aan een Bootcamp of Programma.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen SH en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Deelnemer. Dit betekent dat de deelnemer toegevoegd wordt aan de groepsapp en toegang heeft tot het inschrijfformulier.

Voor SH ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SH. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.Een overeenkomst tussen SH en een Deelnemer bestaat uit:
(i) een Rittenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden.
(ii) een Abonnement, dat bestaat uit onbeperkte deelname aan een Bootcamp voor een bepaalde tijd (maand)ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

Een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.Een Rittenkaart is beperkt geldig. (6maanden) Als een Rittenkaart, Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.

Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart, Abonnement worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. SH heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via mail.Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

PROEFLESEen proefmaand is uitsluitend bedoeld voor nieuwe leden om het een bootcamp te ervaren. Een Deelnemer is geen geldverschuldigd bij het uitproberen van een proefles. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALINGSH hanteert geen inschrijfkosten.De actuele prijzen van de Rittenkaarten en de Abonnementen staan op de website van SH. SH heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van SH. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten en abonnementen.

Een Rittenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.Voor een Abonnement krijg je maandelijks een ideallinkje waarmee je het bedrag kan overmaken.Een betalingsmail voor de abonnementkosten wordt maandelijks rond de 11e automatisch verstuurd.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die SH of een door SH ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan SH verschuldigd is, aan SH verschuldigd.

SH heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ANNULERING EN ONTBINDEN ABONNEMENTEen Deelnemer kan een abonnement alleen annuleren voordat de nieuwe maand is gestart. SH bevestigt de annulering schriftelijk.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMPEen Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Rittenkaart één (1) rit in rekening gebracht. In het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp bij het tweemaal binnen één (1) maand niet aanwezig zijn bij een training.

SH is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend en zichtbaar op de website van SH.

SH heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Bootcamp of Programma bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.Buitengewone omstandigheden leveren voor SH altijd overmacht op en ontheffen SH van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is SH ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. SH is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door SH van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8 AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

SH, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van SH, haar medewerkers en trainers, is SH niet aansprakelijk.

SH is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

SH is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

SH behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

SH is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.9 WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
SH respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

SH gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal SH deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

SH zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.De werknemers van SH en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

De verstrekte informatie op de website www.spartanhealth.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel SH de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan SH niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van SH sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.De websites van derde partijen waarnaar op de website www.spartanhealth.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door SH gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. SH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.spartanhealth.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SH.

De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Spartan Privacy Verklaring .

KLACHTEN
Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van SH zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij SH te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij SH onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar info@spartanhealth.nl

De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

SH beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien SH verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden SH Bootcamp.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Van deze Algemene Voorwaarden SH Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door SH.

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Algemene voorwaarden